Agentregister

NUA

Foretak:

Forsikringshuset AS

AG-Forsikring

Fender Marine AS

Taxi Forsikring AS

Real Forsikring AS

Norbeck Assuranse AS

Hylland Invest AS

FP Ansatte AS

Pegasos Forsikring

Tribe Venneforsikring AS

TPV AS

Duvi AS

Moore Solutions AS

Next Call AS

Din Bankrådgiver AS 

Lyberg & Partnere AS

Nordic Insurance Services AS

Organisasjonsnummer:

968 468 057

914 811 953

917 719 500

988 494 534

919 062 711

991 073 892

915 084 990

980 122 638

918 719 164

980 019 632

917 362 890

999 185 984

911 898 411

992 083 808

915 590 292

914 754 917

991 073 892

991 237 216

Ansvarshavende:

Dag Yngvar Cederstolpe

Asbjørn Erdal

Andreas Gjeitrem

Tore Høisæther

Lise Randgaard

Robert Skogstad Estenstad

Knut Arne Norbeck

Tor Egil Hylland

Kurt Øystein Eikså

Ove Strand

Rune Brunborg

Per Steinar Dyb Ringstad

Asbjørn Erdal

Nils Arne Lie

Stein Kristensen

Kristian Karstad

Karl Petter Lyberg

Mohammad Beky

Tilsynsmyndighet:

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet


 

Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) har gjennom en ”Binding Authority” fullmakt til å formidle forsikringsselskapenes produkter. I medhold av forsikringsformidlingsloven § 7-1 tredje ledd kan NUA gi denne fullmakten videre til underagenter.

NUA har følgende rutiner som sikrer en forsvarlig utvelgelse og sikker kontroll av underagenter.

NUA inngår bare underagentavtaler med underagenten som kan godtgjøre at:

  • daglig leder, eventuell annen faktisk leder og forsikringsagentene har hederlig vandel og ikke er under konkursbehandling, konkurskarantene eller gjeldsforhandling
  • verken daglig leder, eventuell annen faktisk leder eller forsikringsagentene i underagentselskapet er dømt for et straffbart forhold hvor det utviste forhold gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte,
  • verken daglig leder, eventuell annen faktisk leder eller forsikringsagentene i underagentselskapet ved utøvelsen av arbeid, oppdrag eller tillitsverv har utvist en slik atferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte.

I denne forbindelse krever NUA fremlagt utdrag av strafferegisteret og bekreftelse fra Brønnøysundregistrene for at personene nevnt ovenfor ikke er under konkursbehandling, eller underlagt konkurskarantene.

Videre skal NUA kun inngå agentavtale med foretak som kan godtgjøre at:

  • daglig leder og eventuell annen person som faktisk leder underagentvirksomheten har generell kunnskap om virksomheten, og
  • At forsikringsagentene i underagentselskapet til enhver tid innehar den kunnskap og kompetanse som er nødvendig i forhold til virksomheten som drives. En forsikringsagent skal anses for å ha den nødvendige kunnskap og kompetanse når vedkommende:
  • Er autorisert forsikringsrådgiver i medhold av bestemmelser om autorisasjon av forsikringsrådgivere fra bransjeorganisasjon eller utdannelsesinstitusjon godkjent av Kredittilsynet,
  • Har en tilfredsstillende utdannelse og minst ett års praksis fra forsikring som er relevant for agentforetakets virksomhet, eller
  • Har relevant praksis fra tre sammenhengende år i en forsikringsagentvirksomhet eller i et forsikringsselskap og denne perioden ikke er avsluttet mer enn fem år før virksomheten som underagent startes.

Dersom agentforetaket er underagent av ett annet agentforetak, er det hovedagentforetaket som skal påse at underagenten oppfyller forsikringsformidlingslovens og forskriftens krav, og ikke registreres i Finanstilsynets register