• Sykelønnsordningen trer i kraft når den forsikrede er definert som 100% sykemeldt på grunn av ulykkesskade eller sykdom *.
  Forsikringen dekker ikke sykdom uten objektive symptomer. Det er ikke anledning til å tegne en forsikring som kun dekker ulykke eller sykdom. Yrkessykdom og yrkesskade er ikke dekket.

  *Sykelønnsproduktene kan bare tegnes på ansatte som er omfattet av norsk folketrygd. Eventuelt løpende utbetaling fra sykelønssforsikringen opphører ved forsikredes død eller forsvinning

  - Det gis ikke erstatning for karensdelen av sykelønnsperiodem.
  - Vi kan tilby følgende alternativer for karensdager: 16, 28, 60, 90 og 365 dager.
  - Vi kan tilby følgende alternativer for erstatningsperiode: 52, 104 og 156 uker.

  Sykelønn for ansatte
  Dersom bedriften har ansatte med høyere lønn enn 6 G, der G folketrygdens grunnbeløp, kan det være lønnsomt å tegne en sykelønnsforsikring. Forsikringsinteressen er den del av inntekten som overstiger sykepenger fra folketrygden. Som valgfri tilleggsdekning, kan forsikringen også omfatte arbeidsgiveravgift og feriepenger. Forsikringsinteressen i år 2 og 3 er definert til pensjonsgivende inntekt minus ytelser fra folketrygden. Erstatningen fra folketrygden pluss erstatningen fra forsikringen skal altså til sammen utgjøre pensjonsgivende inntekt. Erstatningen utbetales til bedriften, og arbeidsgiveravgift mv. trekkes av bedriften. 

 • Sykelønn for selvstendig næringsdrivende
  For selvstendig næringsdrivende er erstatningen lik 80 % av forsikringsinteressen. Forsikringsinteressen er her i år 1 definert som pensjonsgivende inntekt minus 65 % av max 6 G. I år 2 og 3 er forsikringsinteressen definert til pensjonsgivende inntekt minus ytelser fra folketrygden. Selvstendig næringsdrivende kan tegne en tilleggsdekning som dekker faste kostnader, driftsutgifter, med avtalt sum som skal fremgå av forsikringsbeviset. De driftsutgifter som dekkes er: leie av kontorlokaler, lønn til ansatte, oppvarming og lys i kontorlokaler, avdrag på selskapets lån og pantelån

 • Sykeavbrudd
  Dette er en forsikring som dekker bedriftens avbruddstap ved at den ansatte er sykemeldt

.